Pravila

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) je Ustanovni občni zbor dne 28. septembra 1996 v Cerkljah na Gorenjskem sprejel sklep o ustanovitvi Slovenskega Cecilijinega društva in sprejel prva Pravila Slovenskega Cecilijinega društva. Na izrednem dopisnem občnem zboru od 9. do 13. 10. 2014 pa so bili sprejeti popravki in dopolnitve ter v čistopisu naslednja

PRAVILA Slovenskega Cecilijinega društva

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je Slovensko Cecilijino društvo (v nadaljevanju: društvo).

Sedež društva je v Ljubljani.

Naslov društva je Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid.

 

2. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

 

3. člen

Društvo ima žig, ki je okrogle oblike in vsebuje napis Slovensko Cecilijino društvo.

 

4. člen

Društvo združuje posameznike in skupine, ki delujejo na področju cerkvene glasbe v Sloveniji in celotnem slovenskem kulturnem prostoru.

 

5. člen

Društvo zagotavlja javnost svojega dela prek svoje spletne strani in sredstev javnega obveščanja, tako da:

–        svoje člane obvešča z vabili in zapisniki;

–        so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva;

–        organizira novinarske konference in daje novinarjem gradiva in druge informacije o delu društva;

–        razpravlja o predlogih in predlagatelje obvešča o svojih sklepih.

Za javnost dela društva je odgovoren njegov predsednik.

 

6. člen

Namen društva je:

– da povezuje organiste, zborovodje in člane, ki se posvečajo cerkveni glasbi;

– da se zavzema in skrbi za višjo strokovno in umetniško raven cerkvene glasbe;

– da skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov;

– da skrbi za slovensko glasbeno dediščino;

– da povezuje celotni slovenski narodni in kulturni prostor, tako da se povezuje z zamejskimi kulturnimi, strokovnimi in cerkvenoglasbenimi organizacijami oz. združenji v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem.

 

7. člen

Dejavnost društva:

–      prireja seminarje in javne prireditve s področja delovanja društva;

–      prireja koncerte in gostovanja glasbenikov in skupin;

–      v skladu z zakonom organizira založniško dejavnost;

–      dejavno podpira nastajanje cerkvenoglasbenih stvaritev;

–      organizira izobraževanje, raziskovanje in svetovanje s področja delovanja društva;

–      prireja razstave notnega, arhivskega in dokumentarnega gradiva s področja delovanja društva;

–      sodeluje s podobnimi društvi v Sloveniji, zamejstvu in tujini.

 

ČLANSTVO

8. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Člani društva imajo lahko status rednega člana ali častnega člana.

Redni član društva lahko postane posameznik, ki da pristopno izjavo, s katero potrdi, da pozna dejavnost in pravila društva ter se z njimi strinja, in plača članarino. Sprejem v društvo potrdi izvršni odbor društva, ki vodi evidenco članstva.

Redni član društva so lahko tudi državljani drugih držav, predvsem Slovenci, ki živijo zunaj meja matične države.

Častni član lahko postane, kdor izjemno pripomore k delu in ciljem društva. Imenuje ga društvo na občnem zboru. Častni član ni dolžan plačevati članarine.

Društvo se trudi vključevati predstavnike slovenske cerkvene glasbe v zamejstvu, posebej iz Avstrije (Koroška), Italije (Furlanija – Julijska krajina), Madžarske (Porabje) in Hrvaške.

 

9. člen

Pravice člana društva so:

–      voliti in biti voljen v vse organe društva;

–      dajati predloge in pripombe na dejavnost in poslovanje društva;

–      biti obveščen o dejavnosti društva.

Dolžnosti člana društva so:

–      spoštovanje in uresničevanje društvenih pravil, drugih aktov društva in odločitev organov društva;

–      redno plačevanje članarine;

–      skrb za društvena sredstva;

–      osebno prizadevanje za uresničitev namena, dejavnosti in programa društva.

 

10. člen

Delo v organih društva se opravlja brezplačno. Za izredne dosežke in požrtvovalnost lahko izvršni odbor prizna članu ustrezno nagrado. Člani društva lahko uveljavljajo pravico do povračila stroškov, ki so jih imeli pri opravljanju nalog društva, če to želijo in njihov predlog odobri izvršni odbor.

 

11. člen

Članstvo v društvu preneha:

–      s pisno izjavo o izstopu, ki jo član da izvršnemu odboru;

–      s smrtjo;

–      zaradi neplačevanja članarine, če se član ne odzove na opomin glede tega;

–      z izključitvijo iz društva, če član krši pravice in dolžnosti v 9. členu teh pravil in na podlagi odločitve častnega razsodišča društva.

 

ORGANI DRUŠTVA

12. člen

Organi društva so:

–      občni zbor,

–      izvršni odbor,

–      nadzorni odbor in

–      častno razsodišče.

Zbor članov in izvršni odbor lahko za čas svojega mandata imenujeta komisije in druga delovna telesa. Čas in vsebino dela teh teles določa organ, ki jih je imenoval.

 

13. člen

Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi redni in častni člani društva. Sklicuje se redno in izredno (tudi korespondenčno).

Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor najmanj enkrat letno.

Izredni občni zbor sklicuje izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članstva.

Izredni občni zbor lahko sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklican.

Izredni občni zbor je lahko dopisni z uporabo informacijske tehnologije.

Sklic rednega ali izrednega občnega zbora mora biti skupaj z dnevnim redom objavljen najmanj sedem dni pred datumom občnega zbora.

 

14. člen

Izvršni odbor društva je dolžan sklicati izredni občni zbor društva najpozneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Če tega ne stori, lahko izredni občni zbor skliče predlagatelj, mora pa pravočasno predložiti dnevni red z ustreznimi gradivi.

 

15. člen

Naloge občnega zbora so, da:

–      sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila in druge splošne akte društva;

–      sprejema program dela društva;

–      voli in razrešuje organe društva;

–      razpravlja in sklepa o delu izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča;

–      sprejema finančni načrt in zaključni račun;

–      določa višino članarine;

–      imenuje častne člane društva;.

–      imenuje člane, ki zastopajo društvo v drugih organizacijah;

–      odloča o povezovanju društva z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami;

–      odloča o prenehanju delovanja društva;

–      obravnava in sprejema poročila izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča;

–      odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora in častnega razsodišča.

 

16. člen

Občni zbor društva je sklepčen, če je navzočih najmanj polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za trideset minut; nato je občni zbor sklepčen, če je navzočih najmanj deset članov.

Če se na občnem zboru odloča o spremembi društvenih pravil ali o prenehanju delovanja društva, se mora o spremembi izreči najmanj polovica članov in za to glasovati najmanj dve tretjini vseh navzočih oziroma glasujočih članov.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik. Podpišejo ga predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

 

17. člen

Način glasovanja določi občni zbor. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani odločijo za tajno glasovanje. Pri glasovanju o razrešitvi društvenih organov njihovi člani ne morejo sodelovati.

Občnemu zboru lahko prisostvujejo tudi nečlani, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva. Na občnem zboru lahko razpravljajo, ne morejo pa glasovati in voliti ter odločati o zadevah, za katere je pristojen občni zbor.

 

18. člen

Izvršni odbor društva opravlja organizacijske, programske, upravne, administrativne in strokovno tehnične naloge. Je izvršilni organ občnega zbora. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

 

19. člen

Izvršni odbor šteje devet članov. Njegov predsednik je predsednik društva. Sestavljajo ga še podpredsednik in sedem članov. Vse člane izvršnega odbora izvoli občni zbor za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Predsednika in podpredsednika izvršnega odbora izvolijo člani izvršnega odbora med seboj z navadno večino za štiri leta.

Predsednik društva zastopa društvo v javnosti, in sicer v Sloveniji in tujini.

 

20. člen

Naloge izvršnega odbora so, da:

–      izvoli predsednika in podpredsednika izvršnega odbora;

–      imenuje tajnika, ki ni nujno član izvršnega odbora niti ne nujno član društva;

–      sklicuje občni zbor;

–      skrbi za izvedbo sklepov občnega zbora;

–      načrtuje aktivnosti in program za delo društva;

–      pripravlja poročila o delu društva;

–      pripravlja predloge splošnih aktov društva;

–      pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa;

–      skrbi za materialna in finančna sredstva ter poslovanje društva;

–      vodi evidenco članstva;

–      upravlja premoženje društva;

–      opravlja druge naloge v skladu s pravili in drugimi splošnimi akti društva ter sklepi občnega zbora;

–      ustanavlja odbore in komisije.

 

21. člen

Izvršni odbor deluje na sejah, v rokih, kot to zahteva dejavnost društva.

Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik izvršnega odbora.

Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

Tajnik društva sodeluje na sejah izvršnega odbora, nima pa glasovalne pravice, če ni njegov član .

 

22. člen

Društvo ima Komisijo za slovensko cerkveno glasbo v zamejstvu. Sestavljajo jo člani iz Avstrije (Koroška), Italije (Furlanija – Julijska krajina), Madžarske (Porabje) in Hrvaške. Imenujejo, odpokličejo ali zamenjajo jih zamejske strokovne, cerkvenoglasbene ali narodne organizacije oz. združenja v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Zveza Slovencev na Madžarskem. Komisija sodeluje z organi društva in v društvu zastopa interese slovenske cerkvene glasbe v zamejstvu.

 

23. člen

Tajnika društva izbere in imenuje izvršni odbor za štiri leta. Opravlja strokovno, tehnično in administrativno delo, ki izhaja iz dejavnosti društva in vodi finančno poslovanje društva. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru. Tajnik lahko za svoje delo prejema denarno nagrado.

 

24. člen

Društvo ima voljeni in stalni nadzorni odbor.

Voljeni nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Člani nadzornega odbora so voljeni za štiri leta. Lahko so voljeni večkrat zaporedoma.

Nadzira:

–      izvajanje teh pravil in drugih splošnih aktov društva;

–      materialno in finančno poslovanje društva;

–      delo izvršnega odbora in drugih članov društva;

–      obveščanje članov;

–      uresničevanje ter varstvo pravic članov in organov društva;

–      uresničevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov članov.

Stalni nadzorni odbor sestavljajo trije predstavniki slovenske Rimskokatoliške cerkve, ki pri društvu zastopajo Slovensko škofovsko konferenco (SŠK) in obratno. Imenuje jih SŠK. SŠK jih lahko odpokliče ali zamenja. Nadzira izvajanje in delovanje društva v skladu z določili Cerkve glede cerkvene glasbe.

 

25. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora društva. Voljeni nadzorni odbor veljavno sklepa, če so navzoči vsi trije člani in za sklepe glasujeta vsaj dva. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

 

26. člen

Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana. Člane častnega razsodišča izvoli občni zbor za štiri leta. Lahko so izvoljeni večkrat zaporedoma.

Častno razsodišče ugotavlja kršitve članov društva in odloča o njih. Za kršitev članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov ter vsako drugo dejanje, ki prizadene interese in/ali ugled društva.

 

27. člen

Častno razsodišče lahko izreka članom naslednje ukrepe: opomin, javni opomin in izključitev.

O pritožbah članov zoper odločitve častnega razsodišča odloča občni zbor.

 

28. člen

Člani društva se lahko organizirajo tudi po sekcijah.

Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi izvršni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so odgovorne izvršnemu odboru društva. Sekcija uporablja ime, ki sestoji najprej iz imena društva, temu pa sledi ime sekcije. Vodja skupine ali sekcije je lahko vabljen na sestanke izvršnega odbora, lahko pa je tudi njegov član. Za delovanje sekcije je odgovoren njen vodja.

 

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

29. člen

Finančno poslovanje društva poteka v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

 

30. člen

Prihodki društva so:

–      članarina;

–      darila, volila in zapuščine;

–      dohodek iz dejavnosti društva in materialnih pravic;

–      prispevki donatorjev;

–      javna sredstva;

–      drugi viri.

 

31. člen

Donator je lahko fizična ali pravna oseba, ki denarno ali drugače podpira dejavnost društva.

 

32. člen

Če društvo pri opravljanju dejavnosti ustvari presežek prihodkov, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno. Vsakršna delitev sredstev in premoženja društva med njegove člane ni dopustna.

 

33. člen

Finančno poslovanje društva se odvija prek poslovnega računa, ki se odpre pri katerikoli poslovni banki v Sloveniji oz. pri Upravi za javne prihodke RS.

 

34. člen

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

35. člen

Tajnik društva vodi finančno poslovanje društva v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in o tem poroča izvršnemu odboru.

 

36. člen

Stopnjo amortizacije osnovnih sredstev v skladu s finančnimi predpisi določa izvršni odbor.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Društvo preneha obstajati:

–      po sklepu občnega zbora z dvotretjinsko večino vseh članov;

–      po samem zakonu.

 

38. člen

Če društvo neha delovati, se njegovo premoženje prenese na sorodno društvo, ki ga določi občni zbor društva skupaj s sklepom o prenehanju delovanja.

 

39. člen

Pravila in njegove spremembe sprejema občni zbor društva.

 

40. člen

Ta pravila začnejo veljati z datumom sprejema na občnem zboru.

Mandat organov društva, ki so bili izvoljeni pred uveljavitvijo sprememb pravil, traja od izvolitve do konca, v skladu z novimi pravili. Izvolijo se le morebitni manjkajoči člani organov društva.

 

Tomaž Faganel

Predsednik društva